Stadgar

STADGARNA

§1 FÖRENINGENS NAMN OCH MÅLSÄTTNING

Argaladei är en förening som vill erbjuda vägar till naturupplevelser och verka för ett resursbevarande samhälle. Vi vill förmedla kunskap om naturen genom enkelt friluftsliv, kombinera naturintresse och kulturellt engagemang, samt bidra till en ökad social och politisk medvetenhet. Argaladei är ett samarbetsforum för natur- och friluftsintresserade. Föreningen verkar för sin målsättning bl.a. genom att driva ett nätverk på internet, där också icke-medlemmar kan ansluta sig. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§2 MEDLEMSKAP

Medlem i föreningen Argaladei kan varje enskild person eller organisation bli som förbinder sig att följa dessa stadgar. Medlem blir man genom att betala den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. Medlem som inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Alla föreningens medlemmar är välkomna att besluta om och delta i utvecklingen av Argaladeis verksamhet. Personer som endast anslutit sig till Argaladeis nätverk på internet betraktas inte som medlemmar i föreningen.

§3 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften avser kalenderår och erläggs från och med det år inträde sker i Argaladei. Årsavgiften för nästkommande kalenderår fastställs av föreningens årsmöte. Det ingår i styrelsens åtaganden att föra en förteckning över föreningens medlemmar.

§4 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR, REVISION

Argaladeis verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december. Kassören upprättar efter varje verksamhetsårs slut ett bokslut över räkenskaperna och överlämnar detta till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar senast 3 veckor före årsmötet. Revisorerna ska följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande beslut om ansvarsfrihet.

§5 ÅRSMÖTE

Årsmötet är Argaladeis högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 maj. Extra årsmöte hålls då styrelsen så beslutar, eller då minst en tiondel av medlemmarna kräver det. Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett dess inkallande.

Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet. I kallelsen ska anges vilka ärenden som ska behandlas.

Förslag till årsmötet kan väckas av styrelsen eller enskild medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari. Styrelsen sammanställer inkomna förslag, dessa görs sedan tillgängliga för medlemmarna senast tre veckor före årsmötet.

Vid årsmötet äger varje närvarande medlem en röst. Endast medlemmar kan väljas in i styrelsen. Som medlem räknas den som erlagt medlemsavgift för innevarande kalenderår. 

På årsmötena fattas besluten med enkel röstmajoritet. Röstningen sker öppet om inte någon av deltagarna begär sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs beslut genom lottning. Nya frågor kan anmälas i samband med mötesordningens godkännande. För beslut i nya frågor krävs 2/3 majoritet.

På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
 • fastställande av mötesordning
 • val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare/rösträknare för mötet
 • fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 • behandling av föreningens bokslut samt revisorernas utlåtande
 • fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • fastställande av styrelsens storlek
 • val av styrelse
 • val av två revisorer, samt minst en revisorssuppleant
 • val av valberedning
 • behandling av förslag som inkommit till årsmötet
 • behandling av eventuella nya frågor
 • beslut om medlemsavgiften

§6 STYRELSE

Styrelsen handhar ledningen av Argaladeis verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av årsmötet fattade beslut och är, då årsmötet inte är samlat, Argaladeis beslutande organ. I styrelsen ingår föreningens ordförande, kassör och minst två övriga ledamöter. Årsmötet avgör styrelsen storlek utöver detta och om eventuella ersättare (suppleanter) ska utses. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften, dock minst 3, av ledamöterna är delaktiga.

§7 FIRMATECKNARE

Styrelsen utser högst två personer, som var för sig äger rätt att teckna Argaladeis firma.><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

§8 STADGEÄNDRING

För stadgeändring fordras, dels att förslag om detta framläggs till årsmötet, dels att årsmötet med 2/3 majoritet beslutar så. För stadgeändring av §8 och §9 krävs beslut med 2/3 majoritet på två på varandra följande ordinarie årsmöten. Förslag om stadgeändring ska framgå av kallelsen till årsmötet.

§9 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För Argaladeis upplösning fordras, dels att förslag om detta framläggs till ordinarie årsmöte och att två på varandra följande ordinarie årsmöten med 2/3 majoritet beslutar så. Vid upplösning ska samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om upplösning samt hur tillgångarna ska disponeras ska framgå av kallelsen till årsmötena.